אננס תקנון האתר וביטול הזמנות

חובה לעטות מסכה בכל שטחי בתי המלון !!! 

לתשומת לבכם

אירוח בבתי המלון כפוף לתנאי התו הירוק ולהנחיות משרד הבריאות עפ"י הפרסומים באמצעי התקשורת השונים.

לפני הזמנת נופש או הגעה לבית מלון חובה להתעדכן בהנחיות .

אתר אננס  www.ananas.holiday הינו אתר אינטרנט המספק שרותי תיירות פנים במלונות בישראל  (להלן: "האתר") האתר מופעל ע"י ניר גלבע שרותי תיירות ע.מ 055714026  (להלן: "המפעיל"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בתי מלון בישראל , השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, תעריפי האירוח וכיו"ב. כמו כן, במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר ע"י המפעיל ונותני השירותים , ניתן יהיה לרכוש חבילות נופש/אירוח ושירותים שונים בקשר עם מלונות חברות תעופה פנים ארציות, הכל כפי שיפורט באתר.

ביצוע הזמנות נופש בבתי מלון / חבילות נופש/אירוח / טיסות / חבילות טיסה ומלון (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה עפ"י המפורט להלן בלבד. מובהר כי הזמנת שירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין כהזמנת חדרים במלונות כפי שמופיעים באתר על כל המשתמע מכך.

המפעיל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

מחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ, ככל שלא יחול מע"מ עפ"י כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

אין כפל מבצעים.

על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל ממפעיל האתר או באי כוחו אישור מראש ובכתב.

מובהר בזאת כי כל הזמנה באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה והינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה.

חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

שרות לקוחות פעיל באמצעות :

תיבת שרות לקוחות (בתחתית העמוד) או צור קשר (בראש העמוד)

שרות יינתן בימי עבודה א - ה 

בין השעות : 18:00 - 08:00

פניות שיכנסו לאחר השעה 18:00 יענו למחרת היום

פניות שיכנסו בשישי שבת יענו ביום א

*לא ינתן שרות בערבי חג וחג 

 1.תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר

כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע בלבד.

כותרות התקנון מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו.

הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

המפעיל אינו אחראי ולא יהא אחראי בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם נותני השירותים המופיעים באתר בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.

כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין החברה מתחייבת כי החדרים ו/או הסוויטות ו/או המתקנים המוצגים, יהיו פעילים ו/או תקינים בכל עת וכי השירותים שיוזמנו יינתנו ללקוח בחדרים ו/או בסוויטות מהסוג, באופן ובצורה המפורטים בתמונות האמורות.

אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

 2.אחריות

מפעיל אתר אננס אינו פועל אלא כשליח מטעם המזמינים ומביאה ליצירת קשר משפטי בין המזמינים ב – ananas.holiday.co.il לבין המלונות וספקי השירותים השונים בפועל. לפיכך לא יחול על מפעיל אתר אננס כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

מפעיל אתר אננס אינו נושא באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

מפעיל אתר אננס או מי מטעמו יעשו כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק אולם אין הוא אחראי לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות.

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המזמין לכל האמור בו לרבות כל ההתניות ובכל מקרה יהיו המזמינים באתר אננס מנועים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

האתר ו/או נותני השירות ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

מפעיל אתר אננס או מי מטעמו אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע  וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אתר אננס ומפעיליו בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:

*  איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.

* שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.

* חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.

כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא והחברה אינה אחראית בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי הלקוח וכן, ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של הלקוח לעשות שימוש במידע האמור.

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.

 3.פרטי הלקוח

כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות מכל סוג שהוא שנעשתה על ידי הלקוח בהקלדת פרטי הלקוח, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת טיסות, חבילת נופש, תאריך, מספר מיטות, שם המלון, סוג החדר ו/או הסוויטה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר. הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.

הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי.

החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

 4.ביצוע הזמנה באתר

האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד, ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.

לקוח המעוניין להזמין נופש באתר יבצע ויזמין את הנופש עפ"י שדות החיפוש השונים ודפי המידע עד לביצוע הזמנה מלאה ומאושרת בדוא"ל חוזר שיגיע לכתובת המייל שהוזנה ע"י הלקוח בפרטי החובה במעמד ההזמנה.

החברה רשאית ושומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את פרטי ההזמנה/בקשה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך 48 השעות לאחר קבלת ההזמנה/בקשה.

נוהל טיפול ואישור הזמנה :

- המלון רשאי במקרה של תפוסה מלאה להעביר את הלקוח למלון אחר באותה הרמה .

- לאחר בחירת העסקה המתאימה, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום.

- הזמנתך תגיע למלון שבחרת, ותטופל מול ספקי השרות הרלוונטיים.

- הזמנה שתאושר תשלח ישירות למלון ואישור הזמנה יופיע בסיום תהליך ההזמנה. על המזמין חובה    

  להזין את כתובת המייל כדי לקבל אישור במייל מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי  

  צורך ליתן הסבר לכך וכן, החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה ו 

  ו/או למתן השירותים.

תמיכה דוא"ל support@ananas.holiday 

 5.ביטול ושינוי הזמנה

לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה או לבטלה עליו ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל

למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם המלון, שם המזמין, תאריך האירוח, מספר אישור הזמנה ו/או מספר הזמנת טיסה(PNR).

support@ananas.holiday   

לאחר ביטול ההזמנה יתקבל אישור רשמי בדוא"ל.

כל אדם הרוכש שירותי נופש באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול העסקה כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.

כל ביטול הזמנה , בכל מועד מעבר לחוק הגנת הצרכן יהיה כפוף לתנאי הביטול של המלון המוזמן .

דמי ביטול הזמנה הנם לכל חדר ו/או חבילת נופש ו/או טיסות :

עונה רגילה:

במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 14 יום טרם מועד האירוח, ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.

במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100% משווי העסקה הכוללת.
• בהזמנת אירוח של לילה אחד המלונות רשאים לגבות דמי ביטול מלאים בגובה של לילה אחד יום לפני ההגעה למלון ו/או אי הגעה למלון. 

עונת השיא - יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:

▪ במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.

▪ במקרה של ביטול ההזמנה מהיום ה- 21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח (ועברו לפחות 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה) - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.

▪ במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% מערך העסקה.

▪ חיוב המזמין יתבצע על ידי מפעיל האתר (או מי מטעמו) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

תנאי שינוי הזמנה:

א. ניתן לשנות את שמות האורחים בהזמנה או את הרכב החדר (ובתנאי שלא עובר את מקסימום כמות האורחים האפשרית בסוג החדר שהוזמן), עד 48 שעות לפני מועד האירוח, ללא תשלום.

ב. כל שינוי אחר בהזמנה (סוג חדר, בסיס לינה, תאריך וכד') – יש לבצע ביטול של ההזמנה הקיימת ולבצע הזמנה חדשה. החברה אינה מתחייבת שמחיר ההזמנה יישאר כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה המקורית.

תשלום :

רשאים לבצע הזמנה באתר תושבי ישראל ו/או גולשים אשר גילם מעל 18 שנה ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של חברת אשראי ישראלית או בינלאומיות אשר סחירה מול חברות האשראי והבנקים בישראל .

התשלום באתר יהיה בכרטיס אשראי של המזמין או מי מטעמו , כרטיס בתוקף.

 6.בעלות וזכויות יוצרים

זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר.

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download ) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של נותני השירותים השונים המפורסמים באתר.

חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעיל.

למפעיל שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

השימוש באתר הינו לצורך הזמנת שירותים ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

  7.שינויים במבנה ותוכן האתר

אתר אננס ומפעיל האתר  יכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש. 

נגישות

אתר אננס ואתרי אינטרנט ככלל מהווים את מקור חיפוש המידע העיקרי עבור אלו העושים שימוש ברשת ובכלל זה משתמשים בעלי מוגבלויות . אנו רואים חשיבות גדולה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר ולאפשר חווית גלישה טובה ככל האפשר.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו אמצעים על מנת להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות , כל זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

למרות כל מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

ט.ל.ח

 .8 קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתם של בעלי האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.